Klient biznesowy

W nowej perspektywie finansowej UE nastąpiło znaczne zwiększenie budżetu przeznaczonego na inwestycje w OZE do blisko 38 mld zł, czy wykorzystaniu około 6 mld zł w zakończonym okresie 2007-2013. Dotacje na źródła energii odnawialnej w nowym budżecie UE głównie można pozyskać w ramach programów krajowych (Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, w przypadku których poszczególne województwa ustalają indywidualne kryteria oraz terminu naborów wniosków.

Jeśli przygotowujecie Państwo wniosek o dofinasowanie ze środków UE warto w nim uwzględnić instalację fotowoltaiczną, gdyż często gwarantuje to otrzymanie większej liczby punktów na etapie oceny.

DOTACJE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 2014-2020

Już w tym roku lub w pierwszym kwartale 2016 roku ruszają nabory wniosków o dotacje UE na inwestycje. Nabory wniosków i konkursy skierowane są do przedsiębiorstw, zakładów przetwórczych sektora rolno-spożywczego, gospodarstw rolnych, rolników indywidualnych, producentów, zakładów opieki zdrowotnej itp.

W nowym budżecie Unii Europejskiej w konkursach na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną w Polsce, z których dofinansowane będą projekty mające na celu redukcję CO2 do atmosfery, do dyspozycji są znacznie większe środki niż w budżecie 2007-2013. W nowej perspektywie finansowej UE środki przeznaczone na inwestycje w OZE zostały zwiększone do blisko 38 mld zł, gdzie środki przeznaczone na te cele w okresie 2007-2013 wynosiły 6 mld zł.

W nowym budżecie 2014-2020 o dotacje unijne na energetykę odnawialną  głównie będzie można pozyskać w ramach  programów krajowych Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Polska Wschodnia (POPW), Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW) oraz regionalnych programów operacyjnych (RPO). W przypadku tych ostatnich poszczególne województwa indywidualnie ustalają kryteria oraz terminy naborów wniosków.

POZIOM DOFINANSOWANIA NA OZE

Określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz w oparciu o art. 40, 41, 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej GBER) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (dalej Rozporządzenia de minimis).

Intensywność pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych nie może przekroczyć, zgodnie z art., 41 GBER:

  1. 45% kosztów kwalifikowanych, koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami (art. 41 ust. 6 lit. a) lub b) GBER), tj.:
  • w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii za źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowane;
  • w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowane;
  1. 30% kosztów kwalifikowanych, koszty kwalifikowane oblicza się zgodnie z kryteriami (art. 41 ust. 6 lit. c), tj.:
  • w przypadku niektórych małych instalacji (40kW – 200 kW), gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowane stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne.

Ponadto intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, zwiększa się również o:

  • 5 punktów procentowych – w przypadku, gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa mazowieckiego;
  • 15 punktów procentowych – w przypadku, gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie.

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WOJEWÓDZTWO INNE NIŻ MAZOWIECKIE

70 %

80%

60%

70%

50%

60%

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

O DOFINANSOWANIE NA PRODUKCJĘ ENERGII Z OZE I POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, LUBELSKIEGO ORAZ PODLASKIEGO NA ROK 2016

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Oś priorytetowa 4 – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.1 – Odnawialne Źródła Energii (OZE)
Termin naboru wniosków: III/IV kwartał 2016 roku

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Dodatkowe informacje

Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

W szczególności inwestycje w budowie/przebudowie:

·         Instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słońca (fotowoltaika), biomasę, biogaz, oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej)

·         Instalacji i jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu energii słonecznej (kolektory słoneczne), biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej)

·         Instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji

Energia elektryczna może być wytwarzana na własne potrzeby, jak również z możliwością sprzedaży do sieci (prosument). W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłączenia jednostek wytwarzania energii do sieci elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu, niezbędną do osiągnięcia celu tego projektu.

Maksymalna moc instalacji:

·         Energia wodna – do 5 MWe

·         Energia wiatru – do 5 MWe

·         Energia słoneczna – do 2 MWe/MWth

·         Energia geotermalna – do 2 MWth

·         Energia biogazu – do 1 MWe

·         Energia biomasy – do 5 MWth/MWe

Dopuszcza się produkcję ciepła i energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych.

Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł na Mazowszu jest niewielki i wynosi zaledwie 7,7%, w bilansie energetycznym województwa, co predestynuje ukierunkowanie interwencji na rzecz jego zwiększenia. Głównym celem interwencji jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej.

Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Promowane będzie przede wszystkim wykorzystanie małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona).

Wspierane działania zapewnią dywersyfikację, jak również zwiększą bezpieczeństwo energetyczne regionu przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych potencjałów. Prowadzone działania w kierunku energii odnawialnej pozwolą nie tylko ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, lecz także zapobiegać zjawiskom lokalnego niedoboru energii występującym na terenie regionu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne województwa.

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Typ beneficjenta:

– przedsiębiorcy
– spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego)
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
– JST, ich związki i stowarzyszenia
– organizacje pozarządowe
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
– administracja rządowa
– uczelnie i szkoły wyższe
– jednostki naukowe
– instytucje kultury
– zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
– Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
– podmiot, który wdraża instrumenty finansowe

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Oś priorytetowa 4 – Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.2 – Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Termin naboru wniosków: grudzień 2016 roku

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Dodatkowe informacje

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji
3. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach)
6. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci)

Dofinansowany projekt musi być zostać zrealizowany na terenie województwa lubelskiego.

Maksymalna moc instalacji:
• Energia wodna – do 5 MWe
• Energia wiatru – do 5 MWe
• Energia słoneczna – do 2 MWe/MWth
• Energia geotermalna – do 2 MWth
• Energia biogazu – do 1 MWe
• Energia biomasy – do 5 MWth/MWe

Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworze-nie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki . Wspierane działania zapewniają dywersyfikację dostaw energii, oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z programem wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.

Instytucja ogłaszająca konkurs:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Typ beneficjenta:
– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
– spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

Oś priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 – Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Termin naboru wniosków: grudzień 2016 roku

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Dodatkowe informacje

1. Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach
2. Technologia odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła w ramach przedsiębiorstwa
3. Systemy zarządzania energią (jako element projektu)
4. Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii
5. Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego)
6. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.

Celem Działania jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń, jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach. Celem jest stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu produkcji, uwzględniającego zasady zrównoważonego wykorzystania zasobów, a poprawa efektywności energetycznej wpłynie na bardziej efektywny system produkcji, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym

przedsiębiorstwie dokonana jest na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego obligatoryjny element projektu). Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Instytucja ogłaszająca konkurs:
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Typ beneficjenta:
– Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).
– Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wy-mienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Oś priorytetowa 5 – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 – Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Termin naboru wniosków: kwiecień 2016 roku

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Dodatkowe informacje

1. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Maksymalna moc instalacji:
• Energia wodna – do 5 MWe
• Energia wiatru – do 5 MWe
• Energia słoneczna – do 2 MWe/MWth
• Energia geotermalna – do 2 MWth
• Energia biogazu – do 1 MWe
• Energia biomasy – do 5 MWth/MWe

Warunki szczegółowe:
– w przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE,
– inwestycje w zakresie biogazowni łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną,
– inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli,
– w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii,
– w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii,
– istotnym aspektem w instalacjach, wytwarzających energię elektryczną i cieplną w kogeneracji z OZE, jest kompleksowość koncepcji zagospodarowania ciepła,
– projekty muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego 15% udziału OZE w konsumpcji energii ogółem w 2020 oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji), lokalizacja inwestycji OZE musi uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na poziomie krajowym, wojewódzkim i lokalnym oraz potencjalny wpływ projektów na środowisko (np. oddziaływanie na tereny cenne przyrodniczo i gatunki chronione);
– projekty powinny kumulować efekty środowiskowe (bilans energetyczny, bilans CO2, różnorodność biologiczną, krajobraz oraz emisję zanieczyszczeń powietrza/emisję PM) oraz efekty społeczno-gospodarcze (wzrost zatrudnienia, zwiększenie dostępnych zasobów kapitału w celu powiększenia produkcji i wydajności pracy w regionie),
– preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną.

Realizacja działania ma przyczynić się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Efektem podjętych działań będzie redukcja emisji CO2 i poprawa stanu środowiska, ale także wzrost potencjału ekonomicznego słabych strukturalnie obszarów wiejskich. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych powinna odbywać się w modelu rozproszonym – w małych zdecentralizowanych wytwórniach, które jednocześnie mogą być dodatkowym źródłem dochodów lokalnych społeczności (co jest możliwe w przypadku wytwórni zarządzanych przez osoby fizyczne lub podmioty prawne tworzone przez mieszkańców gminy i samorząd). Przy tkich założeniach produkcja energii odnawialnej będzie przyczyniać się do wzrostu potencjału ekonomicznego regionów wiejskich.

Instytucja ogłaszająca konkurs:
IŻ RPOWP
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Typ beneficjenta:
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
– duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii
– producenci rolni, grupy producenckie
– spółdzielnie
– wspólnoty mieszkaniowe
– towarzystwa budownictwa społecznego
– organizacje pozarządowe
– kościoły i związki wyznaniowe
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
– podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prawnych
– operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD)

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co