Audyt energetyczny w programie “Czyste Powietrze”: Co musisz wiedzieć?

Audyt energetyczny

22.09.2023

Audyt energetyczny w programie "Czyste Powietrze": Co musisz wiedzieć? - AZEnergia - Fotowoltaika - Pompy Ciepła - Klimatyzacja - Rekuperacja - Łuków

Czym jest audyt energetyczny i dlaczego warto go wykonać?

Audyt energetyczny to kompleksowa analiza zużycia energii w budynkach lub przedsiębiorstwach, mająca na celu identyfikację i zalecenie sposobów na oszczędność energii. Kluczowe elementy audytu obejmują:

  1. Ocena obecnego zużycia energii.

  2. Analiza technicznych aspektów budynku lub procesu produkcyjnego.

  3. Zidentyfikowanie obszarów marnotrawstwa.

  4. Rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej.

Definicja i szczegółowy zakres audytu energetycznego

Audyt energetyczny to systematyczny proces, który polega na ocenie, jak i w jakim zakresie energia jest używana w danej jednostce (np. w budynku, przedsiębiorstwie czy instalacji przemysłowej). Głównym celem audytu jest identyfikacja możliwości oszczędzania energii oraz poprawy jej efektywności.

Zakres audytu energetycznego może być różny w zależności od specyfiki obiektu i potrzeb klienta, jednak typowo obejmuje następujące elementy:

 1. Inwentaryzacja źródeł energii: Określenie, jakie źródła energii są używane (np. elektryczność, gaz, olej opałowy) oraz ich charakterystyki.

 2. Analiza zużycia energii: Monitorowanie i analiza danych dotyczących zużycia energii w różnych obszarach i urządzeniach.

 3. Ocena instalacji i systemów: Przegląd systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych, oświetleniowych oraz innych urządzeń używających energii, pod kątem ich wydajności i stanu technicznego.

 4. Zidentyfikowanie niewydajnych praktyk: Ustalenie, które działania lub urządzenia są niewydajne i prowadzą do niepotrzebnego zużycia energii.

 5. Rekomendacje dotyczące oszczędzania energii: Opracowanie konkretnych, opartych na analizie, zaleceń zmierzających do zredukowania zużycia energii i zwiększenia jej efektywności.

 6. Analiza ekonomiczna: Ocena potencjalnych kosztów wdrożenia zaleceń oraz przewidywanych oszczędności.

 7. Opracowanie planu działania: Tworzenie harmonogramu działań, który pomoże w realizacji rekomendacji w praktyce.

Kluczowe korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego

Przeprowadzenie audytu energetycznego niesie za sobą wiele korzyści, zarówno dla właścicieli obiektów, jak i dla środowiska. Oto najważniejsze z nich:

 1. Oszczędności finansowe: Poprzez identyfikację obszarów nadmiernego zużycia energii i wskazanie sposobów na jej oszczędzanie, przedsiębiorstwa mogą znacząco obniżyć swoje rachunki za energię.

 2. Poprawa efektywności: Audyt energetyczny pomaga optymalizować systemy i procesy, co przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów i zwiększenie produktywności.

 3. Zmniejszenie śladu węglowego: Poprzez redukcję zużycia energii, organizacje mogą znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, przyczyniając się do walki z globalnym ociepleniem.

 4. Wzrost wartości nieruchomości: Budynki, które są bardziej efektywne energetycznie, często mają wyższą wartość rynkową i są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych najemców lub nabywców.

 5. Zwiększenie komfortu: Poprawa efektywności energetycznej może przynieść korzyści takie jak lepsza izolacja, stabilniejsza temperatura wewnętrzna czy lepsza jakość powietrza wewnątrz budynku.

 6. Wypełnienie wymogów prawnych: W niektórych jurysdykcjach, regularne audyty energetyczne mogą być wymagane przez prawo, pomagając organizacjom pozostać zgodnymi z obowiązującymi regulacjami.

 7. Poprawa wizerunku: Organizacje, które aktywnie dbają o środowisko i podejmują działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, często są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne i nowoczesne.

Jak wygląda proces wykonania audytu energetycznego?

Audyt energetyczny to kompleksowa analiza zużycia energii w budynkach, instalacjach lub przedsiębiorstwach. Jego głównym celem jest zidentyfikowanie możliwości oszczędności energii oraz zalecenie działań w celu poprawy efektywności energetycznej.

Proces wykonania audytu energetycznego rozpoczyna się od wstępnej analizy dostępnych danych na temat zużycia energii. Obejmuje to przegląd rachunków za energię, historii zużycia oraz istniejących systemów energetycznych. Na tym etapie eksperci mogą zidentyfikować potencjalne obszary, które mogą wymagać dalszego badania.

Następnie przeprowadzana jest dokładna inspekcja obiektu. Podczas tej wizyty specjaliści oceniają stan izolacji, systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i innych urządzeń zużywających energię. Mogą oni również używać specjalistycznego sprzętu, takiego jak kamery termowizyjne, do wykrywania miejsc utraty ciepła.

Po zebraniu wszystkich danych, eksperci analizują informacje, aby zidentyfikować możliwości oszczędności. Na podstawie tej analizy tworzą oni zalecenia dotyczące działań, które można podjąć w celu zmniejszenia zużycia energii. Może to obejmować zmiany w izolacji, modernizację sprzętu czy wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Ostateczny raport z audytu energetycznego zawiera szczegółowe informacje na temat obecnego zużycia energii, potencjalnych oszczędności oraz zaleceń dotyczących działań, które można podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej.

Jest to ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza, ponieważ oszczędność energii często przekłada się na mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki temu audyt energetyczny przyczynia się nie tylko do obniżenia kosztów, ale również do ochrony środowiska.

Skuteczny audyt energetyczny wymaga systematycznego podejścia. Oto kroki, które warto podjąć:

 1. Wybór kwalifikowanego audytora: Osoba ta powinna posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje w zakresie energetyki.

 2. Ocena początkowa: Zbieranie danych na temat zużycia energii oraz inspekcja wizualna obiektu.

 3. Analiza danych: Porównanie zużycia energii z normami branżowymi oraz identyfikacja obszarów nadmiernego zużycia.

 4. Zalecenia: Opracowanie konkretnych propozycji działań, które pozwolą na poprawę efektywności energetycznej.

 5. Implementacja: Wdrożenie zaleceń i monitorowanie efektów.

Zasady i wymagania programu 'Czyste powietrze'

Program “Czyste powietrze” to jedno z inicjatyw wprowadzonych w Polsce w celu poprawy jakości powietrza przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł ogrzewania. Jest to odpowiedź na problem smogu, który w wielu miejscach Polski przekracza dopuszczalne normy. Oto kluczowe zasady i wymagania programu:

 1. Cel programu: Głównym celem jest modernizacja i wymiana starych, niewydajnych systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych na nowoczesne, bardziej ekologiczne rozwiązania.

 2. Kto może skorzystać: Program skierowany jest przede wszystkim do właścicieli domów jednorodzinnych.

 3. Rodzaje wsparcia: W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na:

  • termomodernizację budynku, czyli np. ocieplenie ścian, wymianę okien na bardziej szczelne czy izolację dachu,

  • instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, takie jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

  • wymianę starego pieca na nowy, spełniający wymagane normy ekologiczne,

 4. Wysokość dofinansowania: Wysokość wsparcia zależy od rodzaju przeprowadzanych prac oraz dochodów wnioskodawcy. W niektórych przypadkach wsparcie może pokryć nawet 90% kosztów inwestycji.

 5. Wymogi dotyczące nowych pieców: Wymienione piece muszą spełniać określone normy emisyjne. Program promuje przede wszystkim piece klasy 5 oraz kotły na biomasę.

 6. Proces aplikowania: Aby skorzystać z programu, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, taką jak zaświadczenie o dochodach, oferty firm wykonawczych czy opis planowanej inwestycji.

 7. Kontrola i weryfikacja: Po zakończeniu prac modernizacyjnych lub wymiany pieca, przeprowadzana jest kontrola, mająca na celu weryfikację prawidłowości wykonania inwestycji oraz zgodności z założeniami programu.Podstawowe zasady programu czyste powietrze

Dofinansowanie z programu ‘Czyste powietrze’ – kiedy jest możliwe?

Program “Czyste powietrze” to inicjatywa rządowa, mająca na celu wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w zakresie modernizacji systemów grzewczych oraz termomodernizacji. Dzięki temu dążymy do poprawy jakości powietrza w Polsce poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Jednak, aby skorzystać z dofinansowania, konieczne jest spełnienie pewnych wymogów.

Dofinansowanie jest możliwe dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują wymienić stary, niewydajny system grzewczy na nowoczesne rozwiązanie spełniające określone normy ekologiczne. Możliwe jest także wsparcie dla tych, którzy chcą przeprowadzić termomodernizację swojego budynku, co może obejmować ocieplenie ścian, wymianę okien na bardziej energooszczędne modele czy izolację dachu.

Ważne jest, aby nowo zakupione lub zamontowane piece spełniały konkretną klasę ekologiczności, np. klasy 5. Program zachęca również do wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

Kolejnym aspektem jest dochodowość wnioskodawcy. W zależności od dochodów domu, wysokość dofinansowania może się różnić, a w pewnych przypadkach pokrywać nawet 90% kosztów inwestycji.

Oczywiście, aby uzyskać wsparcie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z potrzebną dokumentacją. Po zakończeniu prac, przewidziana jest kontrola mająca na celu weryfikację prawidłowości wykonania projektu.

Koszt i zakres audytu energetycznego

Jakie elementy zawiera dokument audytu energetycznego?

Dokument audytu energetycznego to kompleksowe zestawienie informacji na temat zużycia energii w danym obiekcie oraz rekomendacji dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Oto kluczowe elementy, które taki dokument powinien zawierać:

 • Opis obiektu: Krótki opis budynku lub obiektu, dla którego przeprowadzono audyt, wraz z informacjami o jego lokalizacji, przeznaczeniu, powierzchni czy wieku konstrukcji.

 • Dane historyczne: Przegląd historycznego zużycia energii, bazujący na rachunkach za energię z ostatnich lat.

 • Ocena systemów energetycznych: Analiza stanu izolacji, systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia oraz innych urządzeń zużywających energię.

 • Wyniki pomiarów: W tym miejscu umieszczone są wyniki pomiarów przeprowadzonych przy użyciu specjalistycznego sprzętu, jak kamery termowizyjne.

 • Możliwości oszczędności: Zestawienie obszarów, w których można osiągnąć oszczędności energii, wraz z szacunkowym obliczeniem potencjalnych korzyści.

 • Zalecenia: Konkretne rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej – od drobnych modyfikacji po duże inwestycje.

 • Szacunkowy koszt inwestycji: Wycena proponowanych rozwiązań wraz z przewidywanym czasem zwrotu inwestycji.

 • Podsumowanie: Krótka synteza całego audytu, podkreślająca główne wnioski i rekomendacje.

Opracowanie dokładnego i przejrzystego dokumentu audytu energetycznego jest kluczowe dla skutecznej realizacji proponowanych działań. Dobrze przygotowany raport stanowi solidną podstawę do dalszych działań w zakresie efektywności energetycznej oraz może służyć jako narzędzie do uzyskania finansowania na proponowane inwestycje.

Koszt audytu energetycznego – co na niego wpływa?

Audyt energetyczny jest procesem diagnozy energetycznej budynku, mającym na celu identyfikację i rekomendację działań zmierzających do poprawy jego efektywności energetycznej. Koszt przeprowadzenia takiego audytu może się różnić w zależności od wielu czynników. Oto najważniejsze z nich:

 1. Rozmiar i typ budynku: Przeprowadzenie audytu dla dużej nieruchomości wielofunkcyjnej będzie bardziej skomplikowane i czasochłonne niż dla małego budynku jednorodzinnego, co bezpośrednio przekłada się na wyższe koszty.

 2. Złożoność systemów: Budynki wyposażone w zaawansowane systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), systemy zarządzania energią czy inne nowoczesne rozwiązania mogą wymagać bardziej szczegółowej analizy.

 3. Lokalizacja nieruchomości: Ceny audytów mogą różnić się w zależności od regionu. Ponadto, odległość audytora od miejsca audytu może wpływać na dodatkowe koszty związane z dojazdem.

 4. Kwalifikacje i doświadczenie audytora: Specjaliści o wyższych kwalifikacjach i bogatszym doświadczeniu zwykle pobierają wyższą stawkę za swoje usługi.

 5. Zakres audytu: Czy audyt jest standardowy, czy też obejmuje dodatkowe usługi, takie jak termowizja, badania jakości powietrza wewnętrznego czy analiza systemów odnawialnych źródeł energii.

 6. Sprzęt i narzędzia używane podczas audytu: Zaawansowane narzędzia, takie jak kamery termowizyjne czy anemometry, mogą zwiększyć koszt audytu, ale często przynoszą też dokładniejsze wyniki.

Analiza energetyczna budynku jako część audytu energetycznego

Analiza energetyczna budynku jest kluczową częścią audytu energetycznego i pełni zasadniczą rolę w identyfikacji możliwości poprawy efektywności energetycznej danego obiektu. To właśnie dzięki tej analizie eksperci mogą dokładnie określić, jak energia jest wykorzystywana w budynku i gdzie występują największe straty.

Pierwszym krokiem w analizie energetycznej jest zbieranie danych na temat budynku. Dotyczy to informacji o jego strukturze, materiałach budowlanych, systemach ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, a także o innych urządzeniach zużywających energię. Dane te są następnie analizowane, aby zrozumieć, jak energia przepływa przez budynek i gdzie mogą występować nieefektywne lub marnotrawne praktyki.

Kolejnym etapem jest ocena izolacji termicznej, stanu okien, drzwi i innych elementów budowlanych. Nieefektywna izolacja lub źle uszczelnione okna mogą prowadzić do znacznych strat ciepła w zimie i nadmiernego nagrzewania się w lecie, co z kolei prowadzi do wyższych rachunków za energię.

Systemy HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) są również dokładnie analizowane, ponieważ często stanowią one główne źródło zużycia energii w budynku. Nieefektywne systemy lub systemy w złym stanie technicznym mogą powodować niepotrzebne straty energii.

Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich tych elementów, eksperci są w stanie przedstawić konkretne zalecenia dotyczące działań, które można podjąć w celu poprawy efektywności energetycznej budynku. Dzięki temu właściciele nieruchomości mogą podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji w swoje budynki, które przyniosą wymierne korzyści zarówno finansowe, jak i ekologiczne.

Rola audytora energetycznego i ważność audytu

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa efektywność energetyczną budynku lub jego części. Prezentuje ono informacje na temat zapotrzebowania na energię do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz innych procesów związanych z użytkowaniem obiektu. W Polsce, świadectwo to jest wymagane przy wielu transakcjach związanych z nieruchomościami, takich jak sprzedaż czy wynajem.

Co do ważności tego dokumentu, świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia. Po tym okresie, jeśli nadal istnieje taka potrzeba (np. w przypadku planowanej sprzedaży nieruchomości), konieczne jest ponowne przeprowadzenie audytu energetycznego i uzyskanie nowego świadectwa.

Warto również podkreślić, że w przypadku znaczących modernizacji budynku, które wpływają na jego charakterystykę energetyczną (np. gruntowna termomodernizacja), zalecane jest uzyskanie nowego świadectwa, nawet jeśli stare jeszcze nie straciło ważności. Dokument ten powinien odzwierciedlać aktualny stan energetyczny obiektu.

Termomodernizacja budynku a audyt energetyczny

Termomodernizacja budynku to proces modernizacji, mający na celu poprawę jego efektywności energetycznej. Audyt energetyczny, z kolei, stanowi niezbędny krok w identyfikacji kluczowych obszarów wymagających interwencji i efektywnego planowania prac termomodernizacyjnych.

Termomodernizacja przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku oraz utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz w trakcie różnych pór roku. Może to obejmować działania takie jak: ocieplenie ścian, wymiana starych okien na bardziej energooszczędne modele, izolacja dachu czy modernizacja systemów grzewczych.

Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem w procesie termomodernizacji. Ekspert dokonuje szczegółowej analizy budynku, bada jego obecną efektywność energetyczną, identyfikuje słabe punkty oraz rekomenduje konkretne działania, które przyniosą największe korzyści w zakresie oszczędności energii i kosztów.

Przeprowadzenie audytu przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych pozwala właścicielom budynków na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Dzięki temu mogą oni skoncentrować się na tych działaniach, które przyniosą największe korzyści zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym.

Efekt audytu energetycznego

Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku jest jednym z głównych celów przeprowadzenia audytu energetycznego. Współczesne budynki, zwłaszcza te starsze, często zużywają znacznie więcej energii, niż jest to konieczne, co prowadzi do wyższych kosztów i niepotrzebnej emisji do atmosfery.

Audyt energetyczny analizuje różne aspekty budynku, od izolacji, przez systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, po oświetlenie i inne urządzenia. Eksperci dokładnie sprawdzają, gdzie energia jest marnowana i jakie mogą być przyczyny tego marnotrawstwa. Na przykład, źle uszczelnione okna czy drzwi mogą powodować znaczące straty ciepła w chłodniejszych miesiącach, podczas gdy nieefektywne systemy klimatyzacji mogą zużywać nadmierną energię w lecie.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych audytorzy energetyczni opracowują zalecenia, które pomagają właścicielom budynków zrozumieć, jakie kroki należy podjąć, aby poprawić efektywność energetyczną. Może to obejmować prostsze działania, takie jak wymiana uszczelek czy oświetlenia LED, lub bardziej złożone inwestycje, takie jak instalacja nowoczesnych systemów ogrzewania czy zastosowanie bardziej zaawansowanych technologii izolacyjnych.

Oprócz bezpośrednich korzyści finansowych związanych z niższymi rachunkami za energię, zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku ma także pozytywny wpływ na środowisko. Redukcja zużycia energii prowadzi do mniejszej emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, co przyczynia się do walki z globalnym ociepleniem. Ponadto, poprawa efektywności energetycznej może zwiększyć wartość nieruchomości, co stanowi dodatkową korzyść dla właścicieli.

Efekt ekologiczny audytu energetycznego

Audyt energetyczny to nie tylko narzędzie do identyfikacji możliwości oszczędności energetycznych, ale także kluczowy element dążenia do zrównoważonego i ekologicznego środowiska. Poprzez dokładną analizę zużycia energii w budynku i zidentyfikowanie miejsc, w których można wprowadzić poprawki, możliwe jest nie tylko zmniejszenie kosztów, ale także redukcja emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Kiedy mówimy o zmniejszeniu zapotrzebowania energetycznego, mamy na myśli nie tylko bezpośrednie korzyści finansowe. Oszczędność energii prowadzi do mniejszego zużycia paliw kopalnych, co z kolei przekłada się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza. W rezultacie, poprawia się jakość powietrza, które oddychamy, a także zmniejsza się nasz wkład w globalne ocieplenie.

Ponadto, wprowadzenie zaleceń wynikających z audytu energetycznego może doprowadzić do korzystania z bardziej odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. To z kolei może spowodować zmniejszenie zależności od nieodnawialnych źródeł energii i przyczynić się do tworzenia bardziej zielonych i ekologicznych społeczności.

Podsumowanie

Audyt energetyczny stanowi kluczowy element w procesie zwiększania efektywności energetycznej budynków. Dzięki niemu możliwe jest dokładne zrozumienie, w jaki sposób energia jest wykorzystywana w danym obiekcie oraz identyfikacja obszarów, gdzie jej marnotrawienie jest największe. Przeprowadzenie audytu pozwala nie tylko na znaczące obniżenie rachunków za energię, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i walkę z globalnym ociepleniem.

Poprawa efektywności energetycznej budynku, na którą wskazują rekomendacje audytorów, nie tylko generuje oszczędności finansowe, ale również może zwiększyć wartość nieruchomości. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, domy o niższym zużyciu energii stają się coraz bardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców i najemców.

W skrócie, audyt energetyczny to inwestycja, która przynosi korzyści zarówno właścicielom budynków, jak i całemu środowisku, umożliwiając bardziej odpowiedzialne i świadome korzystanie z zasobów energetycznych.

Zadzwoń i umów się na spotkanie
Umów się na bezpłatną konsultację