Jak złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze - Otrzymaj nawet 99000zł dofinansowania

Jak złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze Otrzymaj nawet 99000zł dofinansowania
[ez-toc]

Czym jest Program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza w Polsce. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)* oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program oferuje dofinansowanie na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i energooszczędne. Dzięki temu można zmniejszyć zużycie energii, obniżyć rachunki za ogrzewanie i poprawić komfort życia.

Korzyści z programu Czyste Powietrze to nie tylko oszczędności dla domowego budżetu, ale także wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Wymiana starych pieców i docieplenie domów przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń, takich jak pyły, tlenki azotu, tlenki siarki czy dwutlenek węgla. To z kolei wpływa na poprawę jakości powietrza, które oddychamy każdego dnia. Zdrowe powietrze to mniej chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego czy nowotworów.

Warunki uczestnictwa w programie Czyste Powietrze

Warunki uczestnictwa w programie Czyste Powietrze zależą od *dochodu*, *stanu właścicielskiego budynku, źródła ciepła i parametrów technicznych materiałów i urządzeń. W zależności od tych warunków, można się kwalifikować do jednej z trzech części programu, które oferują różne poziomy dofinansowania.

Pierwsza część programu dotyczy osób, które mają roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł. Mogą one liczyć na dotację w łącznej wysokości do 40 tys. zł (jest to tak zwany podstawowy poziom dofinansowania). Dotacja może być przeznaczona na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne i energooszczędne. Do końca 2021 roku można jeszcze składać wnioski o dotacje na kotły węglowe, ale od 1 stycznia 2022 roku będą one wycofane z programu.

Druga część programu dotyczy osób, które mają roczny dochód nieprzekraczający 42 tys. zł lub przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczający 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych lub 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych. Mogą one liczyć na dotację w łącznej wysokości do 47 tys. zł (jest to tak zwany podwyższony poziom dofinansowania). Dotacja może być przeznaczona na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne i energooszczędne. Od 1 lipca 2021 roku możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie.

Trzecia część programu dotyczy osób, które są najmniej zamożne i mieszkają w gminach, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Mogą one liczyć na dotację w łącznej wysokości do 69 tys. zł (jest to tak zwany najwyższy poziom dofinansowania). Dotacja może być przeznaczona na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne.

 

Aby skorzystać z programu Czyste Powietrze, trzeba spełnić także inne warunki, takie jak:

Posiadać tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, który ma być objęty przedsięwzięciem (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Nie rozpoczynać przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (można rozpocząć najwcześniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku).

Zrealizować przedsięwzięcie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie (maksymalnie 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku).

Wybrać materiały i urządzenia spełniające parametry techniczne określone w załącznikach do programu (np. współczynnik przenikania ciepła, klasa energetyczna, sprawność)³⁴.

Zgłosić zakończenie przedsięwzięcia i złożyć wniosek o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami (np. faktury, protokoły odbioru, zdjęcia).

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

Aby złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze, można wybrać jedną z dwóch ścieżek: *tradycyjną lub bankową. W obu przypadkach trzeba posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Ścieżka tradycyjna polega na złożeniu wniosku przez internet na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Wniosek należy wypełnić, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać korzystając z profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek jest następnie przekazywany do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. WFOŚiGW ocenia wniosek i podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, można rozpocząć realizację przedsięwzięcia i następnie złożyć wniosek o płatność.

Ścieżka bankowa polega na złożeniu wniosku w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze i przyjmujących wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest dostępna na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze. Konsultant (pracownik banku) pomoże wypełnić dokumenty i przesłać je do właściwego WFOŚiGW. WFOŚiGW ocenia wniosek i podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, można rozpocząć realizację przedsięwzięcia i następnie złożyć wniosek o płatność.

W obu ścieżkach, wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie to:

Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy dotacji (jeśli dotyczy).

Oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy).

Zaświadczenie z gminy o dochodzie (jeśli dotyczy).

Zaświadczenie z gminy o spełnieniu warunków określonych w uchwale antysmogowej (jeśli dotyczy).

Inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w programie (np. tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, audyt energetyczny, kosztorys).

Zalety programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to świetna okazja, aby poprawić komfort i jakość życia w naszych domach. Dzięki dofinansowaniu na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, możemy zmniejszyć zużycie energii, obniżyć rachunki za ogrzewanie i zadbać o zdrowie nasze i naszych bliskich. Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Warunki uczestnictwa zależą od dochodu, stanu właścicielskiego budynku, źródła ciepła i parametrów technicznych materiałów i urządzeń. W zależności od tych warunków, można się kwalifikować do jednej z trzech części programu, które oferują różne poziomy dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez internet na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Wymagane dokumenty to oświadczenia współmałżonka i współwłaścicieli (jeśli dotyczy), zaświadczenie z gminy o dochodzie (jeśli dotyczy) i inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków programu.

Zadzwoń i umów się na spotkanie
Umów się na bezpłatną konsultację