Jak złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze - Otrzymaj nawet 99000zł dofinansowania

Jak złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze Otrzymaj nawet 99000zł dofinansowania

Czym jest Program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza w Polsce. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)* oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program oferuje dofinansowanie na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i energooszczędne. Dzięki temu można zmniejszyć zużycie energii, obniżyć rachunki za ogrzewanie i poprawić komfort życia.

Korzyści z programu Czyste Powietrze to nie tylko oszczędności dla domowego budżetu, ale także wkład w ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Wymiana starych pieców i docieplenie domów przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń, takich jak pyły, tlenki azotu, tlenki siarki czy dwutlenek węgla. To z kolei wpływa na poprawę jakości powietrza, które oddychamy każdego dnia. Zdrowe powietrze to mniej chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego czy nowotworów.

Warunki uczestnictwa w programie Czyste Powietrze

Warunki uczestnictwa w programie Czyste Powietrze zależą od *dochodu*, *stanu właścicielskiego budynku, źródła ciepła i parametrów technicznych materiałów i urządzeń. W zależności od tych warunków, można się kwalifikować do jednej z trzech części programu, które oferują różne poziomy dofinansowania.

Pierwsza część programu dotyczy osób, które mają roczny dochód nieprzekraczający 100 tys. zł. Mogą one liczyć na dotację w łącznej wysokości do 40 tys. zł (jest to tak zwany podstawowy poziom dofinansowania). Dotacja może być przeznaczona na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne i energooszczędne. Do końca 2021 roku można jeszcze składać wnioski o dotacje na kotły węglowe, ale od 1 stycznia 2022 roku będą one wycofane z programu.

Druga część programu dotyczy osób, które mają roczny dochód nieprzekraczający 42 tys. zł lub przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczający 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych lub 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych. Mogą one liczyć na dotację w łącznej wysokości do 47 tys. zł (jest to tak zwany podwyższony poziom dofinansowania). Dotacja może być przeznaczona na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne i energooszczędne. Od 1 lipca 2021 roku możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie.

Trzecia część programu dotyczy osób, które są najmniej zamożne i mieszkają w gminach, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Mogą one liczyć na dotację w łącznej wysokości do 69 tys. zł (jest to tak zwany najwyższy poziom dofinansowania). Dotacja może być przeznaczona na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne.

 

Aby skorzystać z programu Czyste Powietrze, trzeba spełnić także inne warunki, takie jak:

Posiadać tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, który ma być objęty przedsięwzięciem (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Nie rozpoczynać przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (można rozpocząć najwcześniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku).

Zrealizować przedsięwzięcie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie (maksymalnie 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku).

Wybrać materiały i urządzenia spełniające parametry techniczne określone w załącznikach do programu (np. współczynnik przenikania ciepła, klasa energetyczna, sprawność)³⁴.

Zgłosić zakończenie przedsięwzięcia i złożyć wniosek o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami (np. faktury, protokoły odbioru, zdjęcia).

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze?

Aby złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze, można wybrać jedną z dwóch ścieżek: *tradycyjną lub bankową. W obu przypadkach trzeba posiadać profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Ścieżka tradycyjna polega na złożeniu wniosku przez internet na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Wniosek należy wypełnić, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać korzystając z profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek jest następnie przekazywany do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. WFOŚiGW ocenia wniosek i podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, można rozpocząć realizację przedsięwzięcia i następnie złożyć wniosek o płatność.

Ścieżka bankowa polega na złożeniu wniosku w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze i przyjmujących wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest dostępna na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze. Konsultant (pracownik banku) pomoże wypełnić dokumenty i przesłać je do właściwego WFOŚiGW. WFOŚiGW ocenia wniosek i podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie dofinansowania. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, można rozpocząć realizację przedsięwzięcia i następnie złożyć wniosek o płatność.

W obu ścieżkach, wymagane dokumenty do wniosku o dofinansowanie to:

Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy dotacji (jeśli dotyczy).

Oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy).

Zaświadczenie z gminy o dochodzie (jeśli dotyczy).

Zaświadczenie z gminy o spełnieniu warunków określonych w uchwale antysmogowej (jeśli dotyczy).

Inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w programie (np. tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, audyt energetyczny, kosztorys).

Zalety programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to świetna okazja, aby poprawić komfort i jakość życia w naszych domach. Dzięki dofinansowaniu na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, możemy zmniejszyć zużycie energii, obniżyć rachunki za ogrzewanie i zadbać o zdrowie nasze i naszych bliskich. Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Warunki uczestnictwa zależą od dochodu, stanu właścicielskiego budynku, źródła ciepła i parametrów technicznych materiałów i urządzeń. W zależności od tych warunków, można się kwalifikować do jednej z trzech części programu, które oferują różne poziomy dofinansowania. Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez internet na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Wymagane dokumenty to oświadczenia współmałżonka i współwłaścicieli (jeśli dotyczy), zaświadczenie z gminy o dochodzie (jeśli dotyczy) i inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków programu.

Zadzwoń i umów się na spotkanie
Umów się na bezpłatną konsultację